Προετοιμασία για το Διαγωνισμό της Διπλωματικής Ακαδημίας (Ενδεικτική Βιβλιογραφία)
Ενδεικτική Βιβλιογραφία 
για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη 
Διπλωματική Ακαδημία 
του Υπουργείου Εξωτερικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

A) Γενικά και απαραίτητα

Θεοδωρόπουλος Β., Οι Τούρκοι και εμείς, Αθήνα, 1998

Διαφήμιση:

         


Β) Από το Συνέδριο της Βιέννης μέχρι το 1945


Dakin Douglas, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1929, Αθήνα 1998Γουντχάουζ Κ.Μ., Ο πόλεμος της ελληνικής ανεξαρτησίας, εκδ. Εστία, 1978.

Δημητρακόπουλος Η., Τα χερσαία σύνορα της Ελλάδος, εκδ. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1991.

Διβάνη Λ., Ελλάδα και Μειονότητες, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1995.

Καστελλάν Ζώρζ, Η ιστορία των Βαλκανίων (14ος -20ός αιώνας), Εκδ.Γκοβόστη, 1991.

Κοραντής Ι., Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης, 1919-1945, (2 τόμοι).

Λάσκαρης Σ.Θ., Διπλωματική Ιστορία της συγχρόνου Ευρώπης, 1914-1939, Θεσσαλονίκη, 1954.

Ρούκουνας Εμμ., Εξωτερική πολιτική 1914-1923, Εκδ. Σάκκουλα, 1983.

Ρούκουνας Εμμ., Διπλωματική Ιστορία , 19ος αιώνας, Αθήνα, 1976.

Σβολόπουλος Κ., Διπλωματική Ιστορία της Ελλάδος, 1900-1941, Εκδ.Εστία, 1996.

Ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού Revue d/ histoire de la Deuxieme Guerre Mondiale et des
conflits contemporains, no 136, octobre 1984, "La Grece dans la deuxieme guerre mondiale".Διαφήμιση:

         


Γ) Από το 1945 μέχρι σήμερα

Γιαλλουρίδης Χ.- Τσαρδανίδης Χ., Η Σοβιετική Ένωση: Από τη μετεξέλιξη στην Αποσύνθεση,
Εκδ.Θεμέλιο, 1993.Κουλουμπής Θ.- Hicks S., Η αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα και την Κύπρο, Εκδ.Παπαζήση,
1976.

Κοντογεώργης Γ., H Ευρωπαϊκή Ιδέα, Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα, Εκδ.Ι.Σιδέρη, 1995.

Κούτσης Α., Μέση Ανατολή, Διεθνείς Σχέσεις και πολιτική ανάπτυξη, Εκδ.Παπαζήση, 1995.

Κώνστας Δ.-Τσαρδανίδης Χ., Σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική, Αθήνα, 1989.

Ροζάκης Χρ., Η ελληνική εξωτερική πολιτική και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Αθήνα, 1987.


Συλλογικό έργο: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, 1923-1987, εκδ.Γνώση, 1988.

Συλλογικό έργο: Βαλκάνια : Από τον διπολισμό στην νέα εποχή , εκδ.Γνώση, 1994.

Διαφήμιση:

         ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΕυσταθιάδης Κ. Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα, 1977.

Ιωάννου Κ, Οικονομίδης Κ , Ροζάκης Χρ., Φατούρος Α., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Θεωρία των
Πηγών, Ειρηνική επίλυση διαφορών, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα -Κομοτηνή, 1988.

Μπρεδήμας Α., Διεθνείς Οργανισμοί, τ.Β΄., εκδ.Α.Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 1990.

Ρούκουνας Εμμ., Διεθνές Δίκαιο, τ.Α΄. 2η έκδ. (1997), τ.Β΄. (1982), τ.Γ΄.(1983), εκδ.
Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή.

Ρούκουνας Εμμ., Διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995

Διαφήμιση:
         


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Γεμπτός Π., Η Οργάνωση των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, εκδ.Σάκκουλα, Αθήνα, 1978.

Γεωργακόπουλος Θ., Λιανός Θ., Μπένος Θ., Τσεκούρας Γ., Εισαγωγή στην Πολιτική
Οικονομία, β΄ έκδ., εκδ. Σταμούλη, Πειραιάς, 1991.

Γεωργακόπουλος Θ., Πατσουράτης Β., Δημόσια Οικονομική, εκδ. Σμπίλια.

Ρουμελιώτης Παν., Η πορεία προς την παγκοσμιοποίηση. Νέα Σύνορα. εκδ. Α. Λιβάνη. Αθήνα
1996.

Μπαμπανάσης Σ., Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1999.

Δράκος Γ.Ε., Μαθήματα Δημόσιας Οικονομικής, Πειραιάς, 1990.

Καράγιωργας Δ., Δημόσια Οικονομική, εκδ. Παπαζήση .

Καράγιωργας Δ., Οι Δημοσιονομικοί Θεσμοί, εκδ.Παπαζήση, 1981.

Καραντώνης, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Θεσσαλονίκη, 1990.

Κόρσος, Δημοσιονομικό Δίκαιο, εκδ.Σάκκουλα, Αθήνα

Παυλόπουλος Π., Μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας.

Πουρναράκης, Διεθνή Οικονομικά, εκδ.Σμπίλια, Αθήνα, 1990.

Διαφήμιση:

         


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Daugherty James & Pfaltzgraff Robert, Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων, 2 τόμοι,  εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1992

Κουλουμπής Θεόδ., Διεθνείς Σχέσεις, Εξουσία και Δικαιοσύνη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1995.

Κώνστας Δημ. & Αρβανιτόπουλος Κωνστ., Διεθνείς Σχέσεις: Συνέχεια και Μεταβολή, εκδ.
Ι.Σιδέρη, Αθήνα, 1997.

Διαφήμιση:

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α) Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.

Firedell, E. Πολιτιστική Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, Μτφ. Δημοσθ. Κούρτοβικ, Αθήνα 1986.

Σίτου Σπ., Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, Ιωάννινα, 1981(ανατυπ.).

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1970 (ανατυπ.) σελ.132-342
(αιγαιϊκός πολιτισμός, μινωικός, μυκηναϊκός και κυπριακός πολιτισμός της μυκηναϊκής περιόδου
διαφόρων ελλήνων συγγραφέων).

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1976, σελ. 392-427: Η
οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού και σελ 519-559: Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Ο
Ελληνισμός στις ιστορικές καταβολές του Χριστιανισμού (Ιω.Ζηζιούλας).


Β) Βυζαντινός πολιτισμός .

Lemerie P., Le premier humanisme byzantin , Presses Universitaires de France, Paris, 1971.
Ελληνική μετάφραση Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, "Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός",
Εκδ.Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα, 1978.

Ζακυνθηνός Διον., Μεταβυζαντινά και Νέα Ελληνικά, Αθήνα, 1978.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ.Ζ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1978, σελ.308-353, Μίλτων
Ανάστος: Πνευματικός βίος και πολιτισμός του Βυζαντίου και σελ. 357-397, Γ.Γαλάβαρης :
Πρωτοβυζαντινή Τέχνη.

Γ) Νεοελληνικός πολιτισμός.

Beaton Rod., An introduction to Modern Greek Literature, Oxford Clarendon Pr.1994 Ελληνική
μετάφραση Ευ.Ζούργου-Μαρ. Σπανάκη, Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία, εκδ.
Νεφέλη, Αθήνα, 1996

Sherrard Ph., Δοκίμια για τον Νεοελληνισμό. Μτφ. Αθήνα, εκδ. Δωδώνη,1971


Πολίτης Λίνος, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β΄ εκδ., Αθήνα, 1979.

Χατζηδάκη Μαν., Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση(1450-1830), εκδ. Κέντρου Νεοελληνικών
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Αθήνα 1998, τομ.1-12, σ.468.

Χρήστου Χρυσ., Η Νεοελληνική ζωγραφική, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1996.

Διαφήμιση:

         


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ιωακειμίδης Π.Κ. , Η Συνθήκη του ΄Αμστερνταμ, Αθήνα, εκδ. Θεμέλιο, 1998.

Κουσκουβέλης Η., Διπλωματία και στρατηγική της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση,
Αθήνα, 1995.

Στεφάνου Κ., Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Αθήνα, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1η εκδ. 1984, 4η εκδ.1999.
Τόμος Α΄: Γενικά και θεσμικά χαρακτηριστικά, Τόμος Γ΄: Πολιτικές και δυναμική της
ολοκλήρωσης.

Διαφήμιση:

         


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Γραμματικάκη-Αλεξίου/ Παπασιώτη Ζ.-Πασιά/Βασιλακάκη, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 1997,
(σελ.34-36, 111-139, 141-152, 170-172, 246-253)


ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Παπασιώτη Ζ.-Πασιά, Δίκαιο Ιθαγένειας.


ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Χλέπας-Σπυράκος, Ο νόμος 1975/91 περί Αλλοδαπών και το Σύνταγμα, 1992 (τετράδιο
Συνταγματικού Δικαίου).


ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αντάπασης Α., Θαλάσσια Αρωγή και Διάσωση, 1992.

Καλύβας Ν., Η Ναυτική Ασφάλεια, τομ.Α'.

Καμβύσης Δημ., Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο, 1982 (για τα θέματα που δεν περιλαμβάνονται στα
προηγούμενα βιβλία, όπως η σύγκρουση πλοίων και η κοινή αβαρία).

Κιάντου-Παμπούκη Αλίκ., Ναυτικό Δίκαιο, 1992.

Ρόκας Κ., Ναυτικό Δίκαιο, ημιτ.Α', 1968 (σχετικά με τα ναυτικά προνόμια και υποθήκες).

Διαφήμιση:

           


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τα αναφερόμενα στο Π.Δ.17/99 κατ΄ιδίαν γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο
στον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, στον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου και στις
σχετικές με αυτά διεθνείς συμβάσεις, όπως οι διεθνείς συμβάσεις για την ασφάλεια της ζωής στην

Επίσης,
Για την προετοιμασία σας στην αγγλική γλώσσα, το ιστολόγιο του διεθνούς δικαίου προτείνει:

           
 
          

            

Για την προετοιμασία σας στη γαλλική γλώσσα, το ιστολόγιο του διεθνούς δικαίου προτείνει:

           

          

Εάν το stock τελειώσει, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από το γαλλικό amazon
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...